تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - تبریک
 

تبریک

نویسنده: صادق مودی موضوع: دوستانه، 

 

آقایان حسام سلم آبادی و مرتضی معینی

عضویت شما را در انجمن بتن گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند گرامی داشته و برایتان موفقیت روزافزون آرزومندیم.

از طرف دوستان

 

() نظرات