تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - بایدها و نبایدها
 

بایدها و نبایدها

نویسنده: مصطفی عزیزی

 

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !
نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت !
چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس ِ باران داد !
کبوترها که جز پرواز ِ آزادی نمی خواهند !

نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . .

به او تعلیم ِ مانـــــــــــدن داد !

 

() نظرات