تبلیغات
همکلاسی های قدیمی همکلاسی های قدیمی - ... و خدا نزدیک است
 

... و خدا نزدیک است

نویسنده: مرتضی معینی

 و خدا نزدیک است …

پشت پرچین محبت هایت که نهان می کنی آن را ای دوست

پشت آهنگ طنین اندازی که صدا می زند هر دم که بیایید به سویم امروز…


پشت پنهان شدن یاس در اندیشه یک زاغ سیاه

وخداوند در این نزدیکی ست

پرم از حس رسیدن به تو معبود عزیز

پرم از حس رهایی ز حصار غم وانده گران

در سرم اندوهی ست که فقط با صحبت تو دردهایم به خواب ابدی خواهد رفت.

پشت احساس شقایق خدا نزدیک است

پشت نیلوفر دریایی و مهتاب خداست

پشت هر بنده و مخلوق خداست

پشت ریزش های بلند از سر آبشاری که هنوزنام خود را بر سر صخره دلتنگ خزان می کوبند

پشت آزادی عشق، پشت یک لحظه گناه، پشت یک لحظه خطا، پشت تردید خداست

پشت نور از سر موج، پشت ساحل هایی که دگر راه به دریا نسپارند خداست

وخداوند همین نزدیکی ست…….

 

() نظرات